University of Pécs

Faculty of Humanities

 

Dr. habil. Gábor Szöllősi, PhD.

Printer-friendly versionPDF változat

 

 

Associate Professor 

tel: +36 72503600 / 23576 ext.
email: szollosi.gabor@pte.hu

Gabor Szöllősi obtained his first Masters in Law at the University of Pécs. In 1992, he received a second Masters degree in Sociology with Social Policy specialization at the Eötvös Lorand University, Budapest.

He earned his Ph. D. in 2003 at the Institute for Sociology and Social Policy, Eötvös Lorand University, Budapest. (Children at Risk: on the Social Construction of Risk as a Category in the Hungarian System of Child Protection) He earned title ’dr.habil’ in 2014 at University of Debrecen University by a monography on the constructionist theory of social problems.

Before starting his academic career 16 years ago Gabor Szollosi used to work as a judge. At the recent position is the responsible person for the Social Policy MA program. Teaches different courses int he fields of Social Policy, child protection etc.

His area of research is directed towards application of constructionist theory of social problems on different issues (e.g. addiction, child protection, nutrition disorders, etc.) He is also interested in the processes of institutionalization of social professions.

 

Professional Activities:

Gabor Szollosi has had a role in shaping Hungarian social work education and social work profession. He participated in the work of the Social Training Committee determining the national system of social trainings as well as in the implementation of the first social worker training in Hungary.  He was an advisor in the 1997 Act on Child Protection establishing the new system of child protection with services for child welfare.

 

He is a member of the Editorial Board of Párbeszéd, a peer-reviewed Hungarian social work journal.

 

Awards:

The Order of Merit of the Republic of Hungary

 

Selected publications:

Szöllősi, G. (2013)Constructing communities around symbolic public issues: Instrumental and symbolic aspects SZOCIÁLIS SZEMLE 6:(1) pp. 70-88. 

B Erdős M. Szöllősi, G., Mándi N., Csürke J., Madácsy J. (2012) Jacques Gloria (szerk.) Youth-headed Household: A Social Worker from Hungary Responds In: Jacques Gloria, Bettmann Joanna, Frost Caren (szerk.) International Social Work Practice: Case Studies from a Global Context Abingdon: Routledge, 2012. pp. 13-41. (ISBN:978-0-415-78365-1)

Szöllősi G. (2009) Gyermekvédelem és bűnmegelőzés In: Kerezsi Klára, Borbíró Andrea (szerk.) A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve – 2009 Budapest: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, 2009. pp. 397-413.I. (ISBN:978 963 88445 0 7)

Szöllősi G. (2012) A társadalmi problémák (konstrukcionista) elméletének alapjai. Miskolc: Z-Press Kiadó, 2012. 128 p. (ISBN:978-963-9493-59-9)

Szollosi, G (2005): A családon belüli erőszak differenciáltsága - Különbségek a nevek, felfogások és a helyzetek szintjén. (Differences in family aggression: labels, concepts and situations) pp. 65-85. In: Virág, Gy. (ed.): Családi iszonyok. A családi erőszak kriminológiai vizsgálata. (Criminological investigations in family aggression.)  Budapest, KJK-Kerszöv - Országos Kriminológiai Intézet

Szollosi, G. (ed.) Gyermekjóléti alapellátás. Segédanyag a szociális szakvizsgához. (Child Welfare for Social Experts) Budapest, NCSSZI, 2004

Szollosi, G: A gyermekvédelem osztályok felettiségéről. (Child protection as a supra-class phenomenon) In: Berki, Z. (ed.): Korrupció Magyarországon II.(Corruption in Hungary II) Transparency International Magyarországi Tagozata Egyesület, 2003. Budapest pp. 106-129.

Szollosi, G.: A gyermekvédelmi probléma, mint társadalmi konstrukció.(Child Welfare as a Social Construction) Esély 2003. 2. pp. 75-95.

Szollosi Gábor: A gyermekvédelmi politika vázlata. (On child welfare policy) pp. 193-207. in. Nagy Endre (szerk.): Szociológia, Szociálpolitika, Szociális munka.(Sociology, Social Policy, Social Work) Válogatott tanulmányok.  Pécs, Pécsi Tudományegyetem BTK Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, 2001.

Szollosi, G. Hogy fogalmunk legyen róla... (A veszélyeztetettség fogalma az amerikai gyermekvédelemben) (To have an idea of...the concept of risk in the system of child welfare in the U.S. ) Esély, 2000. 4. pp. 39-71. 

Szollosi, G.: Szociális és gyermekvédelmi jog. (Social Law and Child Protection) JPTE ÁJK Továbbképző Szekció, Pécs, 1998.

 

The full publication list is available in the Hungarian Scientific Publications Database (MTMT):

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10017847