Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
KÖZÖSSÉGI és SZOCIÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

 

Pályázati felhívás DEMONSTRÁTORI megbízatás ellátására a 2018/2019. tanév őszi szemeszterére

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke ezúton pályázatot ír ki demonstrátori feladatok ellátására a PTE BTK Demonstrátori Szabályzata alapján a 2018. szeptembertől 2018. decemberig terjedő időszakra.

Szemeszterenként egy demonstrátor választható minden intézeti tanszéken. A pályázat az intézeti tanszék döntése alapján egy demonstrátorra és egy szemeszterre szól.

 

A demonstrátor a PTE BTK intézeti tanszékeinek oktatói és tudományos tevékenységében közreműködő egyetemi hallgatója, akit az intézeti tanszék javaslatára a Kar dékánja és a Kari Tanács az eredményes diákköri munkát végző, illetve arra vállalkozó, és jó tanulmányi eredményt felmutató hallgatók közül pályázat alapján választ ki, és ezzel jogosulttá válik a közéleti ösztöndíj-pályázaton való részvételre.

 

Demonstrátori megbízás adható azon hallgatónak, aki nappali tagozatos, adott félévre bejelentkezett hallgató, és a számára előírt fizetési kötelezettségeknek eleget tett és kurzust vett fel, illetve akinek magatartása, közösségi munkája példás és a választott szakterületen kiemelkedő eredményt ért el, továbbá aki a pályázatban megadott tárgykörben kari vagy országos diákköri pályamunkát készített, illetve készít el és ad elő demonstrátori megbízatásának végéig.

 

A demonstrátorok feladata, hogy oktatói támogatással

·               

elmélyülten tanulmányozzák kiválasztott tudományos témájukat és intenzívebb elméleti és gyakorlati képzést kapjanak e területen;

·               

e megbízás révén már egyetemi tanulmányaik alatt felelősséggel bekapcsolódjanak az oktató- és kutatómunkába, és abban kellő felkészültséget, jártasságot szerezzenek;

·               

kiválóságukkal példát mutassanak hallgatótársaiknak, és segítség őket tanulmányaik során;

·               

tevékenységük során rendszeresen és eredményesen részt vegyenek a kari és országos tudományos diákköri munkában.

A demonstrátori tevékenység beosztását és a feladatkört az érintett intézeti tanszék vezetője határozza meg.

 

A demonstrátor - feladatainak ellátása érdekében - heti 10 órát köteles tölteni a felelős szervezeti egységénél. A demonstrátort a feladata elvégzéséért a HÖK részére benyújtott pályázatot követően intézményi közéleti ösztöndíj illetheti meg, mely nem haladhatja meg a hallgatói normatíva 10%-át (11.900 Forint / hó).

 

A mindenkori Dékán és a Hallgatói Önkormányzat elnöke kérésére a demonstrátorok tevékenységükről kötelesek a félév közben egy alkalommal szóban a HÖK által szervezett fórumon, és a félév végét követő 2 héten belül írásban beszámolni.

 

 

Jelentkezéseket a Tanszéki Titkárságon lehet leadni!