Felvételizőknek

Nyomtatóbarát változatPDF változat

F E L V É T E L I  I N F O R M Á C I Ó K 

 

Felvételi tájékoztatóink az alapszak és a mesterszakjaink esetében is megtalálhatóak ITT. 

 

 

 

 

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK (BA)

 

A társadalomtudományi képzési terület egyik leggyakorlatiasabb alapképzési szakja a szociális munkás szak. Az itt végzett szakemberek hivatásának alapja a segítő tevékenység. A szociális munkások feladata nagy vonalakban megőrizni az ember és társadalmi környezete között lévő kényes egyensúlyt; amennyiben ez már nem lehetséges, akkor a fellépő szociális problémákat próbálják a lehetőségekhez mérten csökkenteni, szakszerűen kezelni. A szociális munka célja az emberi jogok és a társadalmi igazságosság betartatása, a társadalmi integráció elősegítése; ennek eszköze a szociális munkás, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerek elméleteivel kapcsolatban. A képzés során a jelöltek megismerkednek a szociális munkához szükséges társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, jogi igazgatási, egészségügyi és pedagógiai ismeretekkel. A hallgatók nem idegenkedhetnek az informatikai eszközök használatától, hiszen a tanulási folyamat részét képező szövegelemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértése e nélkül elképzelhetetlen. Fontos, hogy a jelöltek tudják a munkájukhoz szükséges információk elérhetőségének útját, ismerjék a hasznosítható információforrásokat. A szociális munka a neve ellenére nem egyszerűen csak munka, hanem élethivatás, amely kellő elhivatottság nélkül nehezen elképzelhető, éppen ezért, a jelentkezőnek rendelkezni kell egy sor alapvető készséggel, beállítottsággal. Ezek a tulajdonságok az együttműködő és kapcsolatteremtő képesség, kommunikációs készség, értékelési és önértékelési képesség. A közvetítői, tanácsadói, képviselői feladatok végzése során fontos a szakmai erkölcsi elkötelezettség, szakmai identitás, alkalmazkodóképesség. A szociális munkás feladata a különböző életciklusokban és helyzetekben kialakuló szociális problémák, veszélyeztető tényezők felismerése, feldolgozása, segítségnyújtás az egyének, családok, csoportok társadalmi integrációjának, szociális biztonságának eléréséhez, problémakezelő és -megoldó képességének javításához. A képzés része a szakmai gyakorlat, amely sokkal hangsúlyosabb eleme az oktatásnak, mint a legtöbb szakmai gyakorlattal rendelkező alapszak esetén: ennek oka a szociális munka „erősen” gyakorlati és gyakorlatias jellege. A képzés elemei a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok, a terepgyakorlatok feldolgozásával foglalkozó szemináriumok és végül a legfontosabb egy intenzív szakmai gyakorlat, amely fél éven keresztül hetente minimum 8 órás „terepmunka”. A szociális munkások leginkább a szociális, segítő munkát végző nonprofit, illetve állami szervezetekben, intézményekben, szociálpolitikával foglalkozó minisztériumi egységeknél helyezkedhetnek el.

 

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények: 

1. Az alapképzési szak megnevezése: szociális munka (Social Work)

    

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

-    végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat

-    szakképzettség: szociális munkás

-    a szakképzettség angol megnevezése: Social Worker

 

3. Képzési terület: társadalomtudomány

 

4. A képzési idő félévekben: 7 félév

 

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit

-    szak orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék)

-    a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit

-    intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke:30 kredit

-    a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

 

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 762

 

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

 

Az alapképzési szak célja olyan szociális munkás szakemberek gyakorlat-orientált képzése, akik a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek a szociális munka, mint hivatás művelésére, elsődlegesen a gyermekjóllét és a szociális szolgáltatások szélesen értelmezett területein. Elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. A képzés megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. Az alapszakon végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

Bővebben: KKK, 18/2016. EMMI rendelet

 

 

 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 2013. (FSZ)

 

Szociális és ifjúsági munka (szociális munka)    
Képz. szint: Felsőoktatási szakképzés
Munkarend.: Nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési idő (félév): 4

 

SZOCIÁLIS MUNKA mesterképzési szak (MA) 

Az okleveles szociális munkások hivatása az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt és a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szociális munka végzése. Működési területük a társadalom számos területére kiterjedhet, feladataik közé tartozik egyebek mellett az intézményi működést segítő szervezeti és adminisztrációs feladatok ellátása, a szociális szolgáltatások működésének folyamatos monitorozása és értékelése, a beavatkozási folyamatok tervezése, menedzselése. A szociális munka olyan készségeket, személyiségjellemzőket követel meg a hivatást választóktól, mint az empátia, a szociális érzékenység, a jó kommunikációs és problémamegoldó képesség.

 

 

A mesterképzés két szakirányon kínál specializált ismereteket: az általános szociális munka szakirány a szociális munka olyan területeibe vezeti be a hallgatókat, mint például a szegénység és kirekesztés, a szenvedélybetegség, a munka és a foglalkoztatás. A klinikai szociális munka szakirányon nyújtott differenciált szakmai ismeretek egyebek mellett a megelőzés, kríziskezelés, rehabilitáció, mentálhigiéné, közösségi ellátási formák, az ön- és kölcsönös segítés területeire terjednek ki.

 

SZOCIÁLIS MUNKA MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények:

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: szociális munka (Social Work)

 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

 szakképzettség: okleveles szociális munkás

 szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker

 válaszható specializációk: általános szociális munka, klinikai szociális munka

 

3. Képzési terület: társadalomtudomány

 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 

4.1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető: a szociális munka, a szociálpedagógia alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti általános szociális munkás, a szociálpedagógia alapképzési szak.

 

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:

a szociológia és a társadalmi tanulmányok alapképzési szak.

 

4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

 a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit

 intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit

 a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

 

 7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszer szerinti tanulmányi területi besorolása: 762

 

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

 A képzés célja szociális munkás szakemberek képzése, akik képesek az emberi viselkedésre és a társadalmi rendszerekre vonatkozó elmélyült ismereteik és speciális szakmai kompetenciáik birtokában az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integráció és a demokratikus viszonyok erősítését, a humán fejlődést szolgáló szociális munka végzésére és annak megújítására. Képesek szakmai döntési alternatívákat megalapozó kutatások kidolgozására és megvalósítására, szolgáltatások tervezésére, menedzselésére, értékelésére, a szakma képviseletére. Szakképzettségével szemben támasztott követelmények megfelelnek a szociális munkára, illetve a képzésre vonatkozó hazai, nemzetközi tudományos eredményeknek és szakmai elvárásoknak. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

Bővebben:  KKK, 18/2016. EMMI rendelet

 

Szóbeli témakörök és ajánlott irodalomjegyzék felvételihez: ITT

 

 

SZOCIÁLPOLITIKA mesterképzési szak (MA)

 

 

Az okleveles szociálpolitikusok a társadalmi beavatkozási folyamatok szakemberei. Ez azt jelenti, hogy képesek a társadalmi szükségletek, problémák, kockázatok azonosítására és elemzésére, valamint az ezek megoldásához, elhárításához szükséges beavatkozási folyamatok és szakpolitikai döntések tervezésére, menedzselésére. A szociálpolitika területén tevékenykedő szakembereknek ismerniük kell nemcsak a szociálpolitika korszerű elméleteit és módszereit, hanem a társadalom, a gazdaság, a politika, az állam és a jog működésének alapvető szabályszerűségeit és intézményeit is. Munkájuk során a végzettek a szociális ellátórendszerhez kötődő számos területen helyezkedhetnek el, az általuk választott szakiránytól függően.

Az általános szociálpolitika szakirányon végzettek a maga komplexitásában ismerik meg a szociálpolitikai rendszereket, társadalmi problémákat és azokra irányuló politikákat. A területi szociálpolitika szakirány a területi tényezők társadalmi szerepére koncentrál. A hallgatók kiemelten foglalkoznak a területfejlesztés, illetve a területi szociális ellátás rendszereivel. A foglalkoztatáspolitika szakirányt választók a munka világával kapcsolatos társadalmi, gazdasági összefüggések területén tesznek szert mélyebb szakmai ismeretekre.

 

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények:

1. A mesterképzési szak megnevezése: szociálpolitika (Social Policy)

 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

szakképzettség: okleveles szociálpolitikus

szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Policy Expert

válaszható specializációkfoglalkoztatáspolitika, területi szociálpolitika

 

3. Képzési terület: társadalomtudomány

 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka, a szociálpedagógia alapképzési szak.

4.2. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a szociológia, a társadalmi tanulmányok, a politológia, a politikatudományok alapképzési szak.

4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit

intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 8 kredit

a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

 

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 762

 

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

 

A képzés célja szociálpolitikai szakemberek képzése, akik a megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom- és szociálpolitika területén a szakpolitika alkotásában való részvételre, az ellátórendszer működtetésében való közreműködésre, a társadalmi érdekek képviseletére, valamint a társadalom- és szociálpolitika elméleti művelésére, kutatására és oktatására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

Bővebben: KKK,  18/2016. EMMI rendelet

 

Szóbeli témakörök és ajánlott irodalomjegyzék felvételihez: ITT

 

 Az aktuális információkért a http://www.felvi.hu/ honlapon lehet tájékozódni!

A szakmában dolgozó volt hallgatóink beszámolóit a Pályakép menüpot alatt olvashatják.