Szociális munka mesterképzési szak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Szociális munka mesterképzési szak

A végzettség megnevezése: "okleveles szociális munkás (általános vagy klinikai szakirányon)"
Képzési szint: MA/MSC
Összesen: 120 kredit. Félévek száma: 4.

Szakfelelős: Dr. habil. B. Erdős Márta

Leírás:
A mesterképzési szak megnevezése: szociális munka (Social Work)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
-szakképzettség: okleveles szociális munkás
-a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker
-választható szakirányok: általános szociális munka, klinikai szociális munka (General Social Work, Clinical Social Work)

Képzési terület: társadalomtudomány

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek az emberi viselkedésre és a társadalmi rendszerekre vonatkozó ismereteik birtokában az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt és a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szociális munka végzésére, döntési alternatívák kidolgozására, szolgáltatások tervezésére, menedzselésére, értékelésére. A végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a társadalom működési szabályszerűségeit,
- a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok feltárási lehetőségeit,
- szociális munka korszerű elméletét és gyakorlatát,
- a szociális területen felmerülő új problémák, jelenségek kritikus elemzési
módozatait,
- a kutatáshoz és a tudományos munka végzéséhez szükséges módszereket,
eljárásokat és technikákat.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az intézményi működést segítő/megalapozó szervezeti és adminisztrációs
feladatok meghatározására és ellátására,
- a szociális szolgáltatások működésének folyamatos monitorozására és
értékelésére,
- a szociális munka körülményeit és feltételeit meghatározó társadalmi és szakmai
folyamatok tudományosan megalapozott vizsgálatára,
- a kutatási tapasztalatokból adódó feladatok gyakorlati megvalósítására,
- beavatkozási folyamatok tervezésére, menedzselésére, megvalósítására,
- intézményvezetésben, szolgáltatások tervezésében való részvételre,
- kutatási tervek kialakítására és menedzselésére,
- szakmai állásfoglalás kialakítására,
- nemzetközi együttműködésben folyó tevékenység munkájába való
bekapcsolódásra,
- prezentációk összeállítására,
- önálló munkavégzésre a szociális területen.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- empátia,
- szociális érzékenység,
- jó kommunikációs képesség,
- interdiszciplináris teamben való hatékony munkavégzés,
- szakmai ismereteik átadásának képessége,
- döntéshozatali képesség,
- jó problémamegoldó képesség.