Szociálpolitika mesterképzési szak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Szociálpolitika mesterképzési szak

A végzettség megnevezése: "okleveles szociálpolitikus (általános szociálpolitika szakirány/területi szociálpolitika szakirány)"
Tagozat: Nappali. Képzési szint: MA/MSC
Összesen: 120 kredit. Félévek száma: 4.

Szakfelelős: Dr. habil. Szöllősi Gábor

Leírás:
A mesterképzési szak megnevezése: szociálpolitika (Social Policy)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles szociálpolitikus
-a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Policy Expert
-választható szakirányok: általános szociálpolitika; területi szociálpolitika

A képzés célja olyan szociálpolitikai szakemberek képzése, akik megszerzett elméleti
és módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom- és szociálpolitika területén
a szakpolitika alkotásában való részvételre, az ellátórendszer működtetésében való
közreműködésre, a társadalmi érdekek képviseletére, valamint a társadalom- és
szociálpolitika elméleti művelésére, kutatására és oktatására. Megszerzett ismereteik
birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a társadalom, a gazdaság, a politika, az állam és a jog működésének alapvető
szabályszerűségeit,
- azoknak a tényezőknek a szerepét, amelyek gátolják fontos szükségletek
kielégítését, az erőforrások méltányos és funkcionális elosztását,
- az emberi és állampolgári jogok, valamint a társadalmi igazságosság
érvényesülésének hatékony formáit,
- a szociálpolitika korszerű elméleteit és módszereit,
- a hazai és nemzetközi szociálpolitikai rendszerek működését,
- a szociálpolitikai intézmény- és eszközrendszer átalakításának lehetőségeit,
- az egészség-, és nyugdíjbiztosítás alapvető elveit, a családtámogatási
rendszereket, a kiegészítő biztosításokat,
- a szociális biztonság és a szociális védelem intézmény-, és ellátórendszereinek
egymáshoz való viszonyát, arányait.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a társadalmi folyamatok tudományos igényű és interdiszciplináris elemzésére,
- a szociálpolitikai tevékenység társadalmi-gazdasági hatékonyságának, társadalmi
elfogadottságának mérésére és azoknak a tényezőknek az elemzésére, amelyek a
szociálpolitikára hatást gyakorolhatnak,
- társadalmi szükségletek, problémák, kockázatok azonosítására és elemzésére,
- beavatkozási folyamatok és szakpolitikai döntések tervezésére, menedzselésére,
megvalósítására,
- közösségek szervezésére és fejlesztésére, érdekeik képviseletére,
- szociális közigazgatási tevékenységre,
- szociális ellátórendszerek szervezésére, szociális intézmények fenntartói, illetve
vezetői feladatainak ellátására,
- társadalmi szervezetek létrehozásában és működtetésében való közreműködésre,
- kutatási tervek kialakítására és menedzselésére,
- szakmai ismereteik átadására.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- személyek iránti empátia, szociális helyzetek iránti érzékenység,
- értékek, érdekek azonosításának, továbbá a saját érdekek és értékek professzionális
kezelésének képessége,
- önálló, kreatív munkavégzés képessége,
- szervezetekben, interdiszciplináris teamben, nemzetközi együttműködésben folyó
tevékenységre való képesség,
- racionális elemzés, problémamegoldás, döntéshozatal, érvelés képessége,
- képesség a sikeres kommunikációra különböző személyekkel, csoportokkal, illetve a
nyilvánossággal különböző módokon és helyzetekben,
- prezentációk, dokumentumok, tervek kidolgozásának képessége.