Tudományos tevékenység

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Tanszéken folyó kutatások

A Tanszék munkatársainak kutatásai a szociális munka rendszerelvű, integratív, interdiszciplináris - az ember és a humán környezet kölcsönhatására összpontosító - pszichoszociális megközelítéséhez kapcsolódnak. Kutatásainkat a következő kulcsszavakkal jellemezhetjük: transzformatív tanulás, reflektív és kritikus gondolkodás, társas hálózatok, empowerment, reziliencia.

Egyéni kutatási, érdeklődési területek

Borda Viktória

Területfejlesztés, szociális városrehabilitáció.

Boros Julianna

Területi egyenlőtlenségek, szegregáció (lakhatás, oktatás), cigányság.

Dr. Brettner Zsuzsanna,PhD.

Az időspolitika helye, szerepe az önkormányzati szociálpolitikában. A helyi időspolitika tervezési folyamata. Az önkormányzatok és a szociálpolitika helyi szereplőinek partneri együttműködése az időspolitika kialakításában.

Dr. habil. B. Erdős Márta, PhD.

Kliens és segítő kapcsolatának társadalmi-kulturális vonatkozásai. A segítő kapcsolat sajátos liminális tere és innovatív, a konstruktív változást facilitáló ereje. Az empirikus kutatások intézményi kontextusa egy krízisintervencióra szakosodott telefonszolgálat, valamint egy tizenkét lépéses terápiás közösség.

Dr. habil. Juhász Gábor, PhD.

A társadalom és a gazdaság összefüggésének kérdései; foglalkoztatás-, munkaerő-piac és szociálpolitika; jóléti társadalom és gazdaság; helyi társadalom, közösség-és gazdaságszervezési problémák és megoldásmódok; a humánerőforrás-gazdálkodás térségi-területi vetületei, a humán tőke szerepe és jelentősége, alkalmazásának lehetőségei a terület-és vidékfejlesztésben; a helyi és a szociális gazdaság fejlesztésének fontossága a térségi-területi felzárkóztatásban; vállalatok társadalmi felelősségvállalása, vállalati szociálpolitika.

Prof. Dr. Kelemen Gábor

Tudományos érdeklődésem fókuszában az emberi lehetőség-szféra növekedéséhez, s az önerő felszabadításához vezető dinamikus, interaktív és szubjektivációs folyamatok, a történelmi, társadalmi és népességi trendek feltételeinek témaköre áll, különös tekintettel a modernitás jellegzetes addikcióira.

Aránylag keveset tudunk azokról a folyamatokról, melyek révén az emberek képesek tartósan megváltoztatni korábbi droghasználó szokásaikat, illetve talpra tudnak állni – akár strukturált terápia, akár kölcsönös-segítséget nyújtó program révén, akár más módon – szenvedélybetegségükből.

A jelenség főbb mintázatainak azonosításán túl, multi- és transzdiszciplináris bázisú kutatómunkám távlati célja az empirikus és természettörténeti vizsgálatok által felhalmozott tudás transzlációjának fejlesztése a közösségi és döntéshozói kiaknázás érdekében.

Dr. Madácsy József, PhD.

A szenvedélybetegek magyarországi önsegítő csoportjainak etnográfiai vizsgálata. Az interdiszciplináris kutatás a kulturális antropológia, az addiktológia és a társadalomfilozófia határterületein mozog.

Dr. Molnár Dániel, PhD.

Magyarországi, uniós és globális kábítószer-politikai folyamatok. Összefüggések és ellentmondások a policy, a politics és a polity között. 

Dr. habil. Molnár Margit, CSc.

Egyetemes és magyar szociálpolitika-elmélet és történet - a kutatás eredményeként ebben a téma körben védtem meg a MTA-n kandidátusi disszertációmat "A szociálpolitika kezdetei" címmel, s készült belőle egyetemi tankönyv "A szociálpolitika kezdetei az antikvitásban" címmel. Az európai és magyarszociálpolitika-történet kutatásom összehasonlító szerkezetű feldolgozása "Fragmentumok a szociálpolitikatörténetéből" c. egyetemi tankönyvben ölt testet.

Összehasonlító szociálpolitika - ebben a körben a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen lassan egy évtizede vagyok vendég tanár az "Európai szociálpolitikák"c. MA képzésükben, a kutatás eredményeként közös szak könyv készül a romániai és a magyar szociálpolitikai rendszer összehasonlításáról.

Európai és magyar szociális jog - a kutatás eredményeként ebben a téma körben elkészült négy egyetemi tankönyvem: "Az Európai Közösség szociális jogalkotása", Magyarország szociális jogalkotása", "Jóléti jogok", "A szociális jogok aktuális kérdései"

Dr. Mucsi Georgina, PhD.

A szociális munkások helye és szerepe a hospice-palliatív ellátásban. A halálkép jellegzetességei hospice ellátásban dolgozó segítők esetében, a halálhoz való viszonyulás kérdései. Veszteségek, gyász feldolgozása, megküzdési mechanizmusok.

Dr. Szijjártó Linda, PhD.

Machiavellizmus szerepe a társas döntéshozatalban. 

Dr. habil. Szöllősi Gábor, PhD.

A különféle társadalmi problémák konstruálása a társadalomban.

A szociális kérdések kezelésére irányuló politikák közpolitikai elemzése.

A szociális szakma professzionalizálódása. 

Vojtek Éva

Szociális szolgáltatás szervezés és –tervezés, Szociális szolgáltatások hatásossági, hatékonysági kérdéseinek vizsgálata, Szociálpolitikai projektek hatáselemzése, értékelése.